Práva a povinnosti

Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom obecnej polície Osobitné obmedzenia Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obušku Použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi obecnej polície Oprávnenie odňať vec Oprávnenie otvoriť byt Oprávnenie požadovať vysvetlenie Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti Všeobecné oprávnenia Povinnosti príslušníka obecnej polície po

Read more ›

Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom obecnej polície

§ 19 Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom obecnej polície   (1) Príslušník obecnej polície nosí pri pracovnej činnosti zbraň, 14) ak obec nerozhodne inak. (2) Za zbraň sa na tieto účely považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je podľa osobitných predpisov14) obec. (3) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť zbraň a) v prípade nutnej

Read more ›

Osobitné obmedzenia

§ 18 Osobitné obmedzeniaPri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou a osobe mladšej ako 15 rokov nesmie príslušník obecnej polície použiť údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok a služobného psa, okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo príslušníka obecnej

Read more ›

Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla

§ 16a Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla (1) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ak a) motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky6) a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava, b) ide o motorové vozidlo, o

Read more ›

Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany …

§ 14 Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obušku (1) Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je príslušník obecnej polície oprávnený použiť, aby a) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých

Read more ›

Donucovacie prostriedky

Použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi obecnej polície § 13 Donucovacie prostriedky (1) Donucovacími prostriedkami sú a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, b) slzotvorné prostriedky, c) obušok, d) putá, e) služobný pes, f) technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. (2) Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby

Read more ›

Oprávnenie odňať vec

§ 12 Oprávnenie odňať vec (1) Príslušník obecnej polície je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie odňať vec, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej prepadnutie11) alebo môže byť zhabaná, 12) alebo môže súvisieť s trestným činom, 9) alebo ak ide o vec hľadanú podľa §

Read more ›

Oprávnenie otvoriť byt

§ 11 Oprávnenie otvoriť byt (1) Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník obecnej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. (2) Na otvorenie bytu a na

Read more ›

Oprávnenie požadovať vysvetlenie

§ 10 Oprávnenie požadovať vysvetlenie (1) Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar obecnej polície za účelom

Read more ›

Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti

§ 9 Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti (1) Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu a) pristihnutú pri spáchaní priestupku, b) od ktorej je požadované vysvetlenie podľa § 10 ods. 1, alebo ak ide o hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť; osoba je povinná výzve vyhovieť. (2) Ak odmietne osoba uvedená v odseku 1 preukázať svoju

Read more ›