Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

pre celé územie okresu Nové Zámky

od 27. júna 2022 od 14:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, tj. fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v zn. n. p. na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkov, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Za porozumenie Vám ďakujeme.