Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch v spolupráci s Obvodným lesným úradom v Nových Zámkoch V Y H L A S U J E Čas zvýšneho nebezpečenstva požiaru

V súlade s príslušnými ustanoveniami § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov a § 2 ods. l vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods.1 písm. i) zákona č. 326/2005 o lesoch v znení zákona č.360/2007 Z.z.

V Y H L A S U J E

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných a pôdohospodárskych pozemkoch
v územnom obvode okresu Nové Zámky
od 24. augusta 2011 do 15. septembra 2011
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej
bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods.2 zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov na lesných a pôdohospodárskych pozemkoch z a k a z u j e :
• zakladať alebo udržiavať ohne,
• používať otvorený oheň,
• fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
• vypaľovať porasty bylín, krovie, slamu a iný biologický odpad.
Vlastníci a správcovia alebo užívatelia lesných a pôdohospodárskych pozemkov v súvislosti s ochranou
lesa a žatevných prác pred požiarom sú podľa § 4 písm.p/ zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a podľa § 2 a 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002
Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.326/2005 Z.z. zákona o lesoch sú povinní najmä :
• zabezpečovať v lesoch hliadkovú činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový
harmonogram s určením trasy pochôzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia
služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od
plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový
príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad kolesové a pásové traktory, kombajny
a strojovú techniku súvisiacu so zberovými a pozberovými prácami.