Všeobecné oprávnenia

§ 8 Všeobecné oprávnenia Podľa § 8 je príslušník obecnej polície pri plnení úloh oprávnený: (1) Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania, b) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky [§ 3 ods. 1 písm.

Read more ›

Povinnosti príslušníka obecnej polície po použití donucovacích prostriedkov

§ 17 Povinnosti príslušníka obecnej polície po použití donucovacích prostriedkov (1) Ak príslušník obecnej polície zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, poskytne jej, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečí lekárske ošetrenie. (2) Použitie donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný neodkladne hlásiť náčelníkovi obecnej polície. (3) Ak vzniknú pochybnosti

Read more ›

Základné úlohy

§ 3 Základné úlohy (1) Obecná polícia a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím

Read more ›