Najzaujímavejšie prípady za mesiac Apríl 2017

01.04.2017 Príslušníci OcP boli privolaní k manželskej hádke, kde sa manželka sťažovala na svojho manžela, že sa k nej správa hrubo, nepracuje, neprispieva jej na chod domácnosti a neustále ju vyháňa z domu. Prípad bol riešený pohovorom.

– Príslušníci vykonali výjazd do jedného z miestnych pohostinstiev, kde sa čašníčka sťažovala na silno podguráženého hosťa, ktorý tam v pohostinstve obťažoval ostatných hostí. Osoba bola prevezená domov, aby nedochádzalo k ďalším konfliktom.

02.04.2017 Riešenie susedského sporu na ulici železničná, kde dochádza medzi susednými rodinami k menším konfliktom opakovane. prípad riešený dohovorom na oboch stranách.

– ďalej bol vykonaný výjazd do jedného z miestnych podnikov, kde došlo k bitke medzi hosťami. Nakoľko išlo o podozrenie na trestný čin, bola k prípadu privolaná hliadka štátnej polície, ktorá vec ďalej prebrala.

03.04.2017 Prijatý oznam, že rómske deti sa hrajú v parku na hornej ulici a rodičia sa o ne celý deň nezaujímajú a deti v parku vyvádzajú pri čom poškodili a polámali na strome konár. Deti boli za prítomnosti rodinných príslušníkov upozornené a tak isto aj rodinný príslušníci, aby na deti dozreli nech v parku nič nepoškodia.

V ďalšom týždni obecná polícia spolupracovala s Ex úradmi pri doručovaní zásielok. Spolupráca s útulkom zo Šale a veterinárom pri preočkovaní psov umiestnených v obecnej voliére.
Náčelník OcP sa zúčastnil na školení v NR na Školiacom stredisku RVC.

Dňa 08.04.2017 bola hliadka OcP privolaná k bytovke, kde dlhodobo obťažuje jedna rodina ostatné rodiny bývajúce vo vchode najmä nadmerným hlukom, ktorý sa z bytu šíri často celý deň až do neskorých nočných hodín.

10.04.2017 bol hliadkou OcP vykonaný pohovor s rodičmi žiaka zo ZŠ, ktorý v budove školy poškodil dvere na triede pri čom žiakovi asistovali ďalší dvaja kamaráti.

– ďalej bola v tento deň hliadka privolaná k susedskej hádke na ulici Gorkého, kde sa maloleté deti vulgárne vyjadrovali voči susedovi.

11.04.2017 Súčinnosť OcP s Okr. súdom Nové Zámky, ďalej súčinnosť s detským domovom v Kolárove.

ďalej súčinnosť s Okr. súdom, ÚPSVaR.

15.04.2017 Riadili príslušníci premávku pri Veľkonočnej bohoslužbe

18.04.2017 Vykonaná kontrola podozrivých osôob na základe oznámenia obyvateľov z ulice školská. Išlo o pracovníkov energetickej firmy.

– ďalej spolupráca s Detským domovom v Kolárove.

19.04.2017 v súčinnosti so ZŠ riešený prípado so žiakmi VIII. ročníka, ktorí po sebe nechali neporiadok pri rybníku a porozbíjali tam lavičky.

20.04.2017 Súčinnosť s ochranármi Dunajské Luhy, p. Jozef Lengyel zo Šurian. Opätovne záchrana sovy pred predajňou Lipták, ktorá vypadla z hniezda.

21.04.2017 súčinnosť s OR PZ Šaľa. OO PZ vo Vlčanoch. Predvolanie občana z našej obce na výsluch.

26.04.2017 súčinnosť s občianskym združením SAOZ (Slovenská aliancia ochrancov zvierat). Odobratie feny a šteniat z rómskej rodiny a následné umiestnenie do útulku.

– Prijatý oznam od obyvateľky z Jánošíkova, že na železničnej ceste videla podozrivú osobu v žltom reflexnom kabáte, ktorá oslovovala staršie pani. (jednalo sa o pracovníčku sk. vodárenskej spoločnosti, ktorá zapisovala stav vodomerov)

27.04.2017 sa príslušníci OcP zúčastnili na školení na VÚS v Nitre ohľadne priestupkového zákona.