Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti

§ 9
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti

(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu

a) pristihnutú pri spáchaní priestupku,
b) od ktorej je požadované vysvetlenie podľa § 10 ods. 1, alebo ak ide o hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť; osoba je povinná výzve vyhovieť.

(2) Ak odmietne osoba uvedená v odseku 1 preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník obecnej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar obecnej polície za účelom zistenia jej totožnosti.

(3) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu, 9a) odsek 2 sa nepoužije.

Všeobecné oprávnenia

§ 8
Všeobecné oprávnenia

Podľa § 8 je príslušník obecnej polície pri plnení úloh oprávnený:

(1) Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený

a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
b) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky [§ 3 ods. 1 písm. f)] zistené pri plnení úloh,
c) zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov, 9)
d) presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou, 9)
e) prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce,
f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.

(2) Zbraňou podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie strelná, bodná, sečná, rezná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti. Zbraňou sa ďalej rozumie všetko, čím je možné urobiť útok proti telu dôraznejším.

Povinnosti príslušníka obecnej polície po použití donucovacích prostriedkov

§ 17
Povinnosti príslušníka obecnej polície po použití donucovacích prostriedkov

(1) Ak príslušník obecnej polície zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, poskytne jej, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečí lekárske ošetrenie.

(2) Použitie donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný neodkladne hlásiť náčelníkovi obecnej polície.

(3) Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov pri hlásení podľa odseku 2 alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je náčelník obecnej polície povinný zistiť, či boli použité v súlade so zákonom. O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam, ktorý hneď predloží miestne príslušnému prokurátorovi.13)

Základné úlohy

§ 3
Základné úlohy

(1) Obecná polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom4) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky5) spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
1. z dopravnej značky6) zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, 6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,

g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Úlohy obecnej polície

Úlohy

Medzi hlavné úlohy obecnej polície patrí:

zabezpečovať verejný poriadok v obci
chrániť majetok obce a občanov pred poškodením, zničením alebo zneužitím
dbať na ochranu životného prostredia v obci
dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na iných verejných priestranstvách alebo verejne dostupných miestach
vykonávať všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky
oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch v spolupráci s Obvodným lesným úradom v Nových Zámkoch V Y H L A S U J E Čas zvýšneho nebezpečenstva požiaru

V súlade s príslušnými ustanoveniami § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov a § 2 ods. l vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods.1 písm. i) zákona č. 326/2005 o lesoch v znení zákona č.360/2007 Z.z.

V Y H L A S U J E

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných a pôdohospodárskych pozemkoch
v územnom obvode okresu Nové Zámky
od 24. augusta 2011 do 15. septembra 2011
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej
bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods.2 zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov na lesných a pôdohospodárskych pozemkoch z a k a z u j e :
• zakladať alebo udržiavať ohne,
• používať otvorený oheň,
• fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
• vypaľovať porasty bylín, krovie, slamu a iný biologický odpad.
Vlastníci a správcovia alebo užívatelia lesných a pôdohospodárskych pozemkov v súvislosti s ochranou
lesa a žatevných prác pred požiarom sú podľa § 4 písm.p/ zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a podľa § 2 a 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002
Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.326/2005 Z.z. zákona o lesoch sú povinní najmä :
• zabezpečovať v lesoch hliadkovú činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový
harmonogram s určením trasy pochôzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia
služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od
plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový
príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad kolesové a pásové traktory, kombajny
a strojovú techniku súvisiacu so zberovými a pozberovými prácami.