AUTO NIE JE VÝKLAD

 AUTO NIE JE VÝKLAD

              Vážený vodič,

Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že ponechaním

cenných vecí vo Vašom vozidle zvyšujete riziko odcudzenia Vášho vozidla alebo vecí z neho.

 ## Vaše auto ##

sa môže stať zaujímavým cieľom pre zlodejov

●UZAMYKAJTE auto a skontrolujte zatvorenie všetkých okien pri každom opustení vozidla.

NENECHÁVAJTE cenné veci vyložené na sedadlách a na viditeľnom mieste (kabelky, doklady, GPS navigáciu, notebook, kľúče)

NENECHÁVAJTE pracovné náradie v batožinovom / nákladnom priestore vozidla.


OBECNÁ POLÍCIA v Tvrdošovciach chce touto cestou požiadať účastníkov cestnej premávky, aby dbali o zvýšenú opatrnosť, sledovali situáciu v cestnej premávke pri prechode cez hlavnú cestu, nakoľko bude na ceste v najbližších dňoch zvýšený počet motorových vozidiel.

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Vzhľadom na blížiaci sa Sviatok dušičiek bude v okolí Tvrdošovského cintorína už čoskoro zvýšený počet áut a ľudí, čo predstavuje aj zvýšené riziko kriminality. Odporúčame preto auto po opustení dôkladne uzamknúť a zobrať si z neho všetky cenné veci ako sú doklady, tašky, kabelky mobilné telefóny a podobne.

Odporúčame návštevníkom aby nenechávali v zaparkovaných autách nič, čo by mohlo prilákať pozornosť zlodejov. Rovnako upozorňujeme aby návštevníci cintorína neodkladali svoje tašky a kabelky na hroby a nenechávali ich tam bez dozoru.

V prípade spozorovania podozrivých osôb hláste túto skutočnosť na telefónne čísla príslušníkov obecnej polície.

OBECNÁ POLÍCIA v Tvrdošovciach chce touto cestou požiadať účastníkov cestnej premávky, aby dbali o zvýšenú opatrnosť, sledovali situáciu v cestnej premávke pri prechode cez hlavnú cestu, nakoľko bude na ceste v najbližších dňoch zvýšený počet motorových vozidiel.

Navštívili sme predškolákov v materskej škole na ulici Hlboká

Dňa 23.09.2022 príslušníci OcP Tvrdošovce navštívili predškolákov v materskej škole na ulici Hlboká v Tvrdošovciach. Návšteva predškolákov bola zameraná na rôzne témy, ako sa majú správať vonku, na ceste, prebrali sme niektoré dopravné značky a farby na semafóroch, ktoré detičky už poznajú. A tak isto bolo detičkám vysvetlené, ako sa majú správať ak by ich oslovila neznáma cudzia osoba. Po rozhovore všetkým predškolákom predvedené služobné vozidlo príslušníkov OcP.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

pre celé územie okresu Nové Zámky

od 27. júna 2022 od 14:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, tj. fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v zn. n. p. na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkov, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

Zákaz parkovania na chodníkoch sa odkladá. Začne na platiť od septembra 2023.

. zdroj: google.sk

Striktný zákaz parkovania na chodníkoch začne na ostro platiť až od septembra 2023.

Autá v prechodnom období budú môcť parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel, a to až do 30. septembra 2023.

Vďaka tejto úprave získajú mestá a obcie čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej premávke, ktorý už schválilo plénum NRSR. Cieľom návrhu je umožniť do 30. septembra 2023 parkovanie na chodníku podľa pravidiel, ktoré platili do 28. februára tohto roka. Na základe ostatnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2022, totiž došlo k zániku možnosti takéhoto parkovania na chodníku priľahlom k ceste aj pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 17. marca 2022 od 12:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, tj. fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v zn. n. p. na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkov, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Za porozumenie Vám ďakujeme. Vyhlásenie Okresného riaditeľstva HaZZ Nové Zámky (pdf, veľkosť: 129 Kb)

Od 1. marca 2022 platí absolútny zákaz parkovania na chodníku

zdroj: google.sk,

Od 1. marca 2022 vstupuje do platnosti novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Zmena sa dotkne parkovania na chodníku. Po novom už nebude možné vôbec zaparkovať na chodníku, ani pri ponechaní 1,5m!

Čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest by mestám a obciam mohol poskytnúť návrh zákona o cestnej premávke, ktorý vo februári posunulo plénum NR SR do druhého čítania. Rozhodovať o tomto návrhu by poslanci mali na schôdzi, ktorá sa začína už 15. marca.

Cieľom novely zákona je umožnenie vybraným motorovým vozidlám do konca marca 2024 parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platili do 28. februára 2022. Predkladatelia to odôvodnili tým, že v mimoriadne exponovaných lokalitách môže obmedzenie parkovania na chodníkoch spôsobiť mnohým obciam, respektíve mestám parkovací kolaps, keďže nestihnú vytvoriť nové parkovacie miesta, alebo vyznačiť dopravné značenie, ktoré umožní parkovanie na chodníkoch.

Znenie zákona platného do 28.2.2022

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“

Nové znenie zákona od 1.3.2022

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“

Pozor na silný vietor!!!

Pozor!
Oznam Integrovaného záchranného systému:

Jav: VIETOR
Stupeň: 2
Trvanie javu: od 17.02.22 09:00 do 17.02.22 18:00 h.
Výstraha: v Nitrianskom kraji

Držať psa na reťazi je od 01.01.2022 ZAKÁZANÉ


Dňa 22. júna 2021 prijala Národná rada SR zákon, ktorým sa na Slovensku zakazuje držanie psov na reťazi. schválené znenie zákona


ZAKÁZANÉ JE v chovnom zariadení (byt, dom, dvor alebo akékoľvek miesto/ priestor, kde je zviera dočasne alebo trvalo chované/ držané) chovať a držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie. Vyplýva to z novely zákona o veterinárnej starostlivosti 39/2007 , ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2022. Prvé dva roky sa to týka psov narodených po dátume 01.01.2022. a od 1.1. 2024 pre všetky, ktoré sú skôr narodené. Prechodné obdobie je potrebné na to, aby sa všetci držitelia zvierat stihli na zmenu pripraviť a adaptovať.

NEPLATÍ TO pre prípad krátkodobého uviazania psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania,

chov/držbu nebezpečného psa (pes, ktorý v minulosti napadol/pohrýzol človeka podľa zákona 282/2002), nie však gravidnej/dojčiacej suky, chorého psa a šteňa do 6 mesiacov.

uviazania služobného psa (v službách polície, vojakov, colníkov, justičnej stráže) a psa na osobitný účel (záchranársky, pastiersky, poľovný, v horskej službe a SBS) počas stráženia či pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený, a počas výcviku.

zdroj: google.sk, slobodazvierat.sk, webnoviny.sk

Nájdenie zatúlaného psíka menom Laki

Dňa 31.12.2021 príslušníci OcP našli v dedine zabehnutého psíka menom Laki. Majiteľka zdieľala informáciu o jeho strane na Tvrdošovskom občianskom fóre. Psík sa zrejme zľakol výbuchov z pyrotechniky a majiteľke ušiel. Hliadka OcP ho zahliadla na Bratislavskej ceste, no psík sa nenechal chytiť, tak bola kontaktovaná majiteľka, ktorá si pre psíka prišla na ulicu Železničná kam sa medzi tým psík presunul.