Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom obecnej polície

pistol cz 83

§ 19
Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom obecnej polície

 

(1) Príslušník obecnej polície nosí pri pracovnej činnosti zbraň, 14) ak obec nerozhodne inak.

(2) Za zbraň sa na tieto účely považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je podľa osobitných predpisov14) obec.

(3) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť zbraň

a) v prípade nutnej obrany a krajnej núdze, 15)
b) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.

(4) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak.

(5) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípadoch, aby

a) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať,
b) obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor,
c) zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým osoba porušuje verejný poriadok,
d) zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e) zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak jej má byť alebo jej bola obmedzená osobná sloboda.